(Ru) English (UK)

ДСТУ-3768-2010-пшеница

  НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПШЕНИЦЯ Технічні умови

ПШЕНИЦА Технические условия

WHEAT

Specifications

Чинний від 2010-04-01

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1Цей стандартпоширюється на зерном'якої (Triticum aestivum L.) і твердої (Triticum durum Desf.) пшениціпризначене длявикористовування на продовольчі та непродовольчі потреби,

атакож для торгівлі.

1.2Обовязкові вимоги дозерна пшениціщо гарантують безпеку життяі здоровялюдинитваринта охорону довкіллявикладеноу розділах 4 (4.9, 4.10, 4.11) і 5.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2422-94 Зернозаготівельне і постачальнеТермінита визначення ДСТУ 3355-96Продукція сільськогосподарська рослиннаМетоди відбору проб у процесі ка-

рантинного огляду та експертизи ДСТУ 4117:2007 Зерноі продукти його переробки.Визначення показників якості методом

інфрачервоної спектроскопії

ДСТУ 4233:2003 (ISO7971-1:1986, MOD) Зернові культуриВизначення обємної щільності,так званої «масина гектолітр». Частина 1. Контрольний метод

ДСТУ 4234:2003 (ISO7971-2:1995, MOD) Зернові культуриВизначення обємної щільності,так званої «масина гектолітр». Частина 2. Робочийметод

ДСТУ ГОСТ 29144:2009 (ИСО 711-85) Зерно и зернопродуктыОпределение влажности(базовый контрольный метод) (Зерно і зернопродуктиВизначання вологості (базовий контрольний метод) (ГОСТ 29144-91) (ИСО 711-85), IDT)

ДСТУ ISO 6639-1:2007 Зернові і бобовіВиявлення прихованого заселення комахами.Частина 1. Основні положення (ISO 6639-1:1986, ІDТ)

ДСТУ ISO 6639-2:2007 Зернові і бобовіВиявлення прихованого заселення комахамиЧасти-

на 2. Відбирання проб (ISO 6639-2:1986, ІDТ)

ДСТУ ISO 6639-3:2007 Зернові і бобовіВиявлення прихованого заселення комахами.Частина 3. Контрольний метод (ISO 6639-3:1986, ІDТ)

ДСТУ ISO 6639-4 Зернові і бобовіВиявлення прихованого заселення комахами.Частина 4. Прискорені методи (ISO 6639-4:1986, ІDТ)1)

ДСТУ 3768:2010

ДСТУ ISO 13690-2003 Зерновібобові та продукти їхнього помелуВідбирання проб

(ISO13690:1999, ІDТ)

ДСТУ ISO 21415-1: 2009 Пшениця та пшеничне борошноВміст клейковиниЧастина 1.Визначання сирої клейковини ручним способом

ДСТУ ISO 21415-2:2009 Пшениця та пшеничне борошноВміст клейковиниЧастина 2.Визначання сирої клейковини механічним способом

ДСТУ Е12955-2001 Продукти харчовіВизначення афлатоксину Вта суми афлатоксинів В1В2, Gта Gу зернових культурахфруктах з твердою шкіркою та похідних від них продуктах.Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці

ДСТУ ЕІSО 15141-1-2001 Продукти харчовіВизначення охратоксину А у зерні та продуктах із зернових культурЧастина 1. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищанням силікагелем

ДСТУ ЕІSО 15141-2-2001 Продукти харчовіВизначення охратоксину А у зерні та продуктах із зернових культурЧастина 2. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищанням бікарбонатом

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТОбщие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБПЗагальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природыАтмосфераПравила установления допустимых выбро-сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природиАтмосфераПравила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 10840-64 ЗерноМетоды определения натуры (ЗерноМетоди визначання натури)ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработкиМетод определения белка (Зерно та про-

дукти його перероблянняМетод визначання білка)

ГОСТ 10967-90 ЗерноМетоды определения запаха и цвета (ЗерноМетоди визначання запаху і кольору)

ГОСТ 10987-76 ЗерноМетоды определения стекловидности (ЗерноМетоди визначання склоподібності)

ГОСТ 13586.1-68 ЗерноМетоды определения количества и качества клейковины в пшенице (ЗерноМетоди визначання кількості і якості клейковини у пшениці)

ГОСТ 13586.3-83 ЗерноПравила приемки и методы отбора проб (ЗерноПравила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 13586.4-83 ЗерноМетоды определения зараженности и поврежденности вредителями (ЗерноМетоди визначання зараженості і пошкодженості шкідниками)

ГОСТ 13586.5-93 ЗерноМетод определения влажности (ЗерноМетод визначання вологості)ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовыеОбщие технические

условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразковіЗагальні технічні умовиГОСТ25706-83 ЛупыТипыосновные параметрыОбщие технические требования (Лупи.

Типиосновні параметриЗагальні технічні вимоги)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевыеМетоды определения ртути (Сировина і продукти харчовіМетоди визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевыеПодготовка пробМинерализация для определения содержания токсичных элементов. (Сировина і продукти харчовіГотування пробМінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевыеМетод определения мышьяка (Сировина і продукти харчовіМетоди визначання арсену)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевыеМетоди определения меди (Сировина і продукти харчовіМетоди визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевыеМетоды определения свинца (Сировина і продукти харчовіМетоди визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевыеМетоды определения кадмия (Сировина і продукти харчовіМетоди визначання кадмію)

ДСТУ 3768:2010

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевыеМетоды определения цинка (Сировина і продукти харчовіМетоди визначання цинку)

ГОСТ 27676-88 Зерно и продукты его переработкиМетод определения числа падения (Зерно і родукти його перероблянняМетод визначання числа падання)

ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85) Зерно и зернопродуктыОпределение влажности (рабочий конт-рольний метод) (Зерно і зернопродуктиВизначання вологості (робочий контрольний метод))

ГОСТ 30483-97 ЗерноМетоды определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесейсодержания мелких зерен и крупностисодержания зерен пшеницыповреж-денных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси (ЗерноМетоди визначання загального і фракційного вмісту сміттєвої і зернової домішоквмісту дрібних зерен і крупності;вмісту зерен пшениціпошкоджених клопом-черепашкою; вмісту металомагнітної домішки)

ГОСТ 30498-97 (ИСО 3093-82) Зерновые культурыОпределение числа падения(Культури зерновіВизначання числа падання).

ГОСТ 30538–97 Продукты пищевыеМетодика определения токсичныхэлементоватомно– эмиссионным методом (Продукти харчовіМетодика визначання токсичних елементіватомноемісійним методом)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використані терміни та відповідні їм визначення понять згідно з ДСТУ2422, іншимичиннимивУкраїні нормативно-правовими документамизокрема:

домішки

Домішки органічного й неорганічного походженнящоїх поділяють на зернову та сміттєву,які впливають на якість зерна пшениці.

3.1зернова домішка

3.1.1бите зерно

Зернозчастково відкритим ендоспермом абозвтраченим зародком унаслідокмеханічної дії

3.1.2 невиповнене зерно

Зернапошкоджені морозом і недозрілі (зелені), а також дрібні та щупліщо після видалення зернової і сміттєвої домішок під час просіювання проходять крізь сито з отворами розміром 2,0 мм x 20,0 мм для м'якої пшениці і 1,9 мм x 20,0 мм – для твердої

3.1.3 проросле зерно

Зернов якого корінець або росток вийшов за межі оболонкизерно із втраченим корінцем і росткомщоє здеформованим зявнозміненимкольором оболонки навколо зародка

3.1.4 зернопошкоджене теплом

Зерно із зміненим кольором оболонки внаслідок сушіння або самозігрівання та здоровим ендоспермомколір якого не зазнав змін

3.1.5 зернопоїденешкідниками

Зернопоїденешкідникаминезалежновід ступеня його ушкодження

3.1.6 зерна злакових культур

Незіпсовані зерна житатритикалеячменю

3.1.7 зерна іззабарвленим зародком

Зерно з нормальним та непророслим зародком із забарвленою у коричневий чи коричневочорний колір оболонкоювділянці зародкащо виникає внаслідокураженнягрибами чибактеріямипоширюється на ділянку зародка і продовжується доборідкищонайменше з одного боку зерна (додаток Г)

3.2сміттєвадомішка

3.2.1мінеральна домішка

Домішки мінерального походження (пісокгрудочки землігалька тощоу залишку на ситі з отворами 1,0 мм х 20,0 мма також продукти органічного та неорганічного походженнящо просіюються крізь це саме сито (прохід)

3.2.2 органічнадомішка

Домішкиорганічного походженнявідмінні від зеренпшениці йзлакових культур і шкідливої домішкичастинки стебеллистківколосківзернаостюкиплівкирештки шкідниківзерна,насіння дикорослих та інших культурнихрослинтощо

3.2.3 шкідлива домішка

Домішкирослинного походженнящов певнихкількостяхшкідливі та небезпечні дляздо-ровялюдинийтваринзмінюють органолептичні показникизернавпливають на вибіртехнологіч-нихпроцесівйого переробляннясажкаріжкишкідливе та токсичне насіння згідно здодатком Д

3.2.4 зіпсованезерно

Зерноз ознаками гниліпліснявиборошнистої росибактеріальних чиіншихураженьзі зміненим кольором оболонки та ендосперму внаслідоксамозігрівання або занадтосильного нагріванняпід час сушіннята/абокрихким ендоспермом.

До зіпсованого також відносять фузаріозне зерно – зерноуражене грибами роду фузаріумбілуватекрейдяне із повною втратою блискуіноді з плямамиоранжево-рожевого кольорузморщененежиттєздатне

3.3 зернапошкоджені клопом-черепашкою

Зерна знаявністюна поверхні слідівуколуу вигляді темної точкинавколо якої утворюєтьсячіткоокресленасвітло-жовта пляма округлої абонеправильної формизерна знаявністюна по-верхні такої самої плямиу межах якої є здавленість або зморшки без слідів уколузерна з наявністю такої самої плямина зародку безздавленості абозморщокі безслідівуколуу всіх випадкахконсистенція під плямоюкрихкаі борошниста

3.4 сажковезерно

Зерноу якогозабруднена борідкаборіздка абочастиниповерхні спорамисажкищовизна-чаютьспочатку візуальноа в разі потребипідтверджуютьмікологічноюекспертизою

3.5основне зернозернова і сміттєва домішки

3.5.1до основного зерна пшениці відносять:

цілі та пошкоджені зерна пшениціщо за характером пошкоджень не віднесені до зернової і сміттєвої домішок;

зерна із забарвленим зародкому мякій пшениці групи А до 8% включноу мякій пшениці групи Б і 6-го класу – до 30 % включно;

у мякій пшениці класу зерна і насіння інших зернових та зернобобових культурщо

за характером пошкодженьвідповідно до стандартів на ці культурине віднесені до зернової

ісміттєвої домішок

3.5.2до зернової домішки пшениці відносять:

зерна пшениці невиповненіпроросліпошкоджені теплом;

зерна із забарвленим зародкому твердій пшениці – всі зернау мякій пшениці групи А – понад 8 %, у мякій пшениці групи Б і 6-го класу понад 30 %;

зерна пшениці биті та поїдені шкідниками незалежно від характеру їхніх пошкоджень;

зерна злакових культурщовідповідно до стандартів на ці культурине віднесено за характером їхніх пошкоджень до сміттєвої домішки;

у мякій пшениці 6-го класу зерна і насіння зернових та зернобобових культур,що за характером їхніх пошкодженьвідповідно до стандартів на ці культуривіднесені до зернової домішки

3.5.3 до сміттєвої домішки пшениці відносять:

прохід крізь сито з розміром отворів 1,0 мм х 20,0 ммщо відносять до мінеральної домішкизокрема і шкідливу домішку;

у залишку на ситі з розміром отворів 1,0 мм х 20,0 мм:

мінеральнуорганічну та шкідливу домішкизіпсовані зерна пшениціжита,тритикалеячменю;

частини зерен пшениціжитатритикалеячменю з повністю виїденим ендоспермом.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Залежно від показників якості мяку пшеницю поділяють на шість класів (класи 1÷3 –група Акласи 4÷5 – група Б і клас 6). Тверду пшеницю залежно від показників якості поділяють на пять класівВимоги до якості кожного класу пшениці надано відповідно у таблицях і 2.

Мяку пшеницю групи А використовують для продовольчих (переважно в борошномельній та хлібопекарській галузяхпотреб і для експортуванняПшеницю групи Б і 6-го класу використовують на продовольчі і непродовольчі потреби та для експортуванняНа вимогу замовника у зерні мякої та твердої пшениці можна визначати інші показники якостіякі не є класоутворюваль-

ними (сила борошна за альвеографоміндекс седиментації тощовідповідно до визнаних у світі затверджених методик.

Таблиця 1 — Показники якості зерна мякої пшениці

 

Характеристика і норма для м'якої пшениці за групами та класами

Показники

 

А

 

 

 

 

Б

6

 

1

2

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натураг/лне менше ніж

760

740

730

 

710

 

690

 

Не обмежено

Склоподібність, %, не менше ніж

50

40

 

 

 

 

 

 

Не

 

обмежено

Вологість%, не більше ніж

14,0

14,0

14,0

 

 

14,0

 

 

14,0

 

14,0

 

 

 

Зернова домішка%, не більше ніж

5,0

8,0

8,0

 

 

10,0

 

 

12,0

 

15,0

зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биті зерна

5,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

У межах зернової домішки

зерна злакових культур

4,0

4,0

4,0

 

 

4,0

 

 

4,0

 

У межах зернової домішки

пророслі зерна

2,0

3,0

3,0

 

 

4,0

 

 

4,0

 

У межах зернової домішки

Сміттєва домішка, %, не більше ніж

1,0

2,0

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

5,0

зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінеральна домішка

0,3

0,5

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

1,0

зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

галькашлакруда

0,15

0,15

0,2

 

 

0,15

 

 

0,2

 

У межах мінеральної домішки

зіпсовані зерна

0,3

0,3

0,5

 

 

0,3

 

 

0,5

 

1,0

зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фузаріозні зерна

 

 

 

У межах зіпсованих зерен

шкідлива домішка

0,2

0,2

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

0,5

зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сажкаріжки

0,05

0,05

0,05

 

 

0,05

 

 

0,05

 

0,1

триходесма сива

 

 

 

 

 

Не

 

дозволено

кукіль

 

 

 

У межах шкідливої домішки

кожен з видів іншого токсичного насіння

0,05

0,05

0,05

 

 

0,05

 

 

0,05

 

0,1

Сажкове зерно%, не більше ніж

5,0

5,0

8,0

 

 

5,0

 

 

8,0

 

10,0

Масова частка білкау перерахунку на суху

14,0

12,5

11,0

 

 

12,5

 

 

10,5

 

Не обмежено

речовину, %, не менше ніж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масова частка сирої клейковини%, не мен-

28,0

23,0

18,0

 

 

 

 

 

 

 

Не обмежено

ше ніж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якість клейковини:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

група

І-ІІ

І-ІІ

І-ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

одиниць приладу ВДК

45 –

45 –

20 –

 

 

 

 

 

 

 

Не обмежено

 

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Число паданнясне менше ніж

220

180

150

 

 

150

 

 

130

 

Не обмежено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 — Показники якості зерна твердої пшениці

Показники

 

Характеристика і норма для твердої пшениці за класами

1

 

 

2

 

3

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерна мякої пшениці%, не більше ніж

4

 

 

4

 

8

 

 

10

 

Не обмежено

Натураг/лне менше ніж

750

 

 

750

 

730

 

 

710

 

Не обмежено

Вологість%, не більше ніж

14,5

 

 

14,5

 

14,5

 

 

14,5

 

14,5

Склоподібність%, не менше ніж

70

 

 

60

 

50

 

 

40

 

Не обмежено

Зернова домішка%, не більшеніж

5,0

 

 

5,0

 

8,0

 

 

10,0

 

15,0

зокрема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пророслі зерна

1,0

 

 

1,0

 

3,0

 

 

3,0

 

У межах зернової домішки

Сміттєва домішка, %, не більше ніж

2,0

 

 

2,0

 

2,0

 

 

5,0

 

5,0

зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінеральна домішка

0,3

 

 

0,3

 

0,5

 

 

0,5

 

1,0

зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

галькашлакруда

0,15

 

 

0,15

 

0,2

 

 

0,3

 

У межах мінеральної домішки

зіпсовані зерна

0,2

 

 

0,2

 

0,5

 

 

1,0

 

1,0

зокрема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фузаріозні зерна

 

 

 

 

 

У межах зіпсованих зерен

шкідлива домішка

0,2

 

 

0,3

 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

 

 

 

зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сажкаріжки

0,05

 

 

0,05

 

0,1

 

 

0,1

 

0,1

триходесма сива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не дозволено

кукіль

 

 

 

 

 

У межах шкідливої домішки

кожен з видів іншого токсичного насіння

0,05

 

 

0,05

 

0,05

 

 

0,05

 

0,1

 

 

 

 

Сажкове зерно%, не більше ніж

5,0

 

 

5,0

 

5,0

 

 

5,0

 

10,0

Масова частка білкау перерахунку на суху

14,0

 

 

13,0

 

12,0

 

 

11,0

 

Не обмежено

речовину, %, не менше ніж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число паданнясне менше ніж

220

 

 

200

 

150

 

 

100

 

Не обмежено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2Зерно твердої та мякої пшениці всіх класів має бути у здоровому станіне зіпріле та без теплового пошкодженнямати властивий здоровому зерну запах (без затхлого,солодовогопліснявогогнилісногополинногосажковогозапаху нафтопродуктів тощо);мати властивий зерну колірне дозволено зараження пшениці шкідниками зерна.

4.3Пшеницющо внаслідок несприятливих умов дозріваннязбирання або зберігання втратила свій природний колірвизначають як «знебарвлену» і зазначають ступінь знебарвленостіДля мякої пшениці групи А і групи Б дозволено перший і другий ступенідля6-го класу – будь-який ступінь знебарвленості.

4.4У разі невідповідності граничній нормі якості мякої пшениці хоча б за одним показником

їїпереводять у відповідний за якістю класУ разі невідповідності показників кількості та якості клейковини мінімальним вимогам групи А пшеницю переводять у групу Б за умови дотримання вимог до інших показників якостіУ разі невідповідності хоча б одного показника мякої пшениці вимогам груп А і Б її переводять у 6-й клас.

4.5У разі невідповідності граничній нормі якості твердої пшениці хоча б за одним із показників

їїпереводять у відповідний за якістю клас.

4.6За згодою зернових складівінших субєктів підприємницької діяльностівологість зерна та вміст домішок пшениці допускають вище граничних норм за умови доведення ними такого зерна до показників якостізазначених у таблицях і цього стандарту.

4.7У разі невідповідності граничній нормі якості пшениці мінімальним нормам 6-го класу для мякої і 5-го класу для твердої пшениці хоча б за одним із показників її визначають для обліку як «нестандартна» із зазначенням показника/показників невідповідності.

4.8Вимоги до показників якості зерна пшениці для експортування та імпортування встановлюють у контракті (угодіміж постачальником та покупцем.

4.9Залишкові кількості пестицидів в зерні пшениці не мають перевищувати нормпередба-

чених МБТиСН 5061 [1] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [2].

4.10Уміст радіонуклідів у зерні пшениці не повинен перевищувати рівнівустановлених

ГН 6.6.1.1-130 [3].

4.11 Уміст шкідливих речовин у зерні пшениці не повинен перевищувати максимально допустимих рівнівзазначених у таблиці 3.

Таблиця – Максимально допустимий уміст токсичних елементівмікотоксиніврадіонуклідів та пестицидів

Показник

 

Норма

Метод контролювання

Токсичні елементимг/кг:

 

 

 

 

свинець

0,5

Згідно з ГОСТ 26932, ГОСТ 30538

кадмій

0,1

Згідно з ГОСТ 26933, ГОСТ 30538

арсен

0,2

Згідно з ГОСТ 26930, ГОСТ 30538

ртуть

0,03

Згідно з ГОСТ 26927, ГОСТ 30538

мідь

10,0

Згідно з ГОСТ 26931, ГОСТ 30538

цинк

50,0

Згідно з ГОСТ 26934, ГОСТ 30538

Мікотоксинимг/кг:

 

 

 

 

 

 

 

 

афлатоксин В1

0,005

Згідно з МР 2273 [4], МР 4082 [5], ДСТУЕN 12955

зеараленон

1,0

Згідно з МР 2964 [6]

Т-2 токсин

0,1

Згідно з МР 3184 [7]

дезоксиніваленон (вомітоксин)

0,5

Згідно з МР 3940 [8], МУ 5177 [9]

охратоксинА

0,005

Згідно з ДСТУ ЕІSО 15141-1, ДСТУ ЕІSО 15141-2

РадіонуклідиБк/кг:

 

 

 

 

стронцій-90

20

МУ № 5778 [10]

цезій-137

50

МУ № 5779 [11]

Пестициди

 

 

 

 

Перелік пестицидів

за якими контролюють зерно пшеницізалежить від

 

 

використовування його на конкретній територіїта його узгоджують зі служба-

 

 

 

ми Міністерства охорони здоровя і ветеринарної медицини України

 

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

5.1Контролювання за викидами шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно

зГОСТ 17.2.3.02, ДСП 201 [12].

5.2Під час прийманнятранспортування та зберігання зерна пшениці необхідно дотримуватися вимог щодо охорони довкілля згідно з ГОСТ 12.1.005, а також вимог,викладених у «Правилах техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР», [13],в інших чинних нормативно-правових документах.

5.3Охорону ґрунту від забруднення побутовими та виробничими відходами здійснюють згідно

зСанПиН 42-128-4690 [14].

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1 Правила приймання — згідно з ГОСТ 13586.3 Сторонні матеріали (каміння,шматки металудерева тощо), виявлені за візуального

огляду партій зерна під час прийманнявідвантаження і зберіганнямає бути вилучено.

6.2У кожній партії пшениці визначають стан зерназапахколірсклоподібністьнатуру,вологістьзернову і сміттєву домішкизараженість шкідникамизернопошкодженеклопом-чере- пашкоюсажкове зерномасову частку білка та сирої клейковиниїї якість,число паданняПоказники безпеки визначаються за сформованими партіями.

6.3Пшеницюв якій домішка інших злакових і зернобобових культур становить понад 15 % від загальної маси зерна разом з домішкамиприймають як суміш пшениці з іншими культурами та зазначають її склад у відсотках.

6.4Контролювання вмісту токсичних елементівмікотоксинівпестицидів,радіонуклідів здійснюють уповноважені державні органи згідно з чинним законодавством та встановленим порядком.

6.5Періодичність контролювання умісту токсичних елементівмікотоксинівзалишкової кількості пестицидіврадіологічних показників – згідно з вимогами МР 4.4.4-108 [15].

6.6Партія пшениці підлягає поверненнюякщо за результатами її зовнішнього огляду

або приймально-здавальних випробувань вона не відповідає встановленим вимогам за показниками якості й неможливості розділення на однорідні за якістю партії.

6.7 У разі незадовільних результатів випробувань хоча б за одним із показників проводять повторні випробування на подвійній кількості пробузятих від тієї самої партії пшениціРезультати повторних випробувань є остаточними і поширюються на всю партію.

МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

7.1Відбирають проби зерна згідно з ДСТУ 3355, ДСТУ ISO 13690, ГОСТ 13586.3.

7.2Визначають запахколір і знебарвленість зерна згідно з ГОСТ 10967.

7.3Визначають натуру згідно з ДСТУ 4233, ДСТУ 4234, ГОСТ 10840 (арбітражний).

7.4Визначають склоподібність згідно з ГОСТ 10987.

7.5Визначають вологість згідно з ДСТУ 4117, ДСТУ ГОСТ 29144, ГОСТ 29143, ГОСТ13586.5 (арбітражний).

7.6Визначають зерновусміттєвушкідливу домішкисажкове зерно та зернапошкодженіклопом-черепашкою, згідно з ГОСТ 30483 із доповненняминаведеними у Додатках А і Б.

7.7Визначають масову частку білка згідно з ДСТУ 4117, ГОСТ 10846 (арбітражний).

7.8Визначають кількість і якість клейковини (показник ВДКзгідно з ДСТУ 4117, ДСТУ ISO21415-1, ДСТУ ISO 21415-2, ГОСТ 13586.1 (арбітражний).

7.9Визначають число падання згідно з ГОСТ 30498 (арбітражний), ГОСТ 27676.

7.10Визначають зараженість шкідниками зерна згідно з ДСТУ ISO 6639-1, ДСТУ ISO 6639-2,

ДСТУ ISO 6639-3, ДСТУ ISO 6639-4, ГОСТ 13586.4.

7.11Визначають токсичні елементимікотоксинирадіонукліди та пестициди згідно з нормативними документаминаведеними в таблиці 3, та згідно з іншими методами,затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоровя.

Мінералізацію проб для визначення токсичних елементів проводять згідно з ГОСТ 26929.

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1Пшеницю перевозять насипом транспортом усіх видів згідно з вимогами правил перевезення вантажівчинних для транспорту цього виду.

8.2Транспортні засоби мають бути чистимибез сторонніх запахівПід час навантажування,перевезення і розвантажування зерно пшениці повинно бути захищене від атмосферних опадів.

8.3Пшеницю розміщують та зберігають у чистихсухихбез сторонніх запахівне заражених шкідниками зерна зерносховищах відповідно до вимог чинних санітарних правилзатверджених

вустановленому порядкуй умов зберіганнянаведених в «Инструкции по хранению зерна,маслосемянмуки и крупы» [16].

ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Підприємство-постачальник гарантує відповідність пшениці вимогам цього стандарту в разі дотримання умов зберігання та транспортування.

ДОДАТОК А(обовязковий)

ПОРЯДОК АНАЛІЗУВАННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ НА ВМІСТ ДОМІШОК

А.1 Наважку пшениці масою 50 г просіюють крізь сито з довгастими отворами розміром 1,0мм х 20,0мм відповідно до вимог ГОСТ 30483 (3.1.2) протягом 30 с.

Прохід сита зважують і відносять до мінеральної домішки.

А.2 У сході з сита виділяють зерна битіпошкоджені тепломзерна злакових культур,пророслі зерназернапоїдені шкідникамизерна із забарвленим зародкомпошкоджені морозом і недозрілі зерна (зелені), мінеральнуорганічнушкідливу домішки і зіпсоване зерно.

А.3 Після виділення всіх зазначених вище домішок зернощо залишилосяпросіюють крізь сито з довгастими отворами розміром 2,0 мм х 20,0 мм протягом 30 с.

Весь прохід сита з довгастими отворами розміром 2,0 мм х 20,0 мм зважують і відносять до дрібних і щуплих зерен.

А.4 Невиповнені зерна визначають як суму відсоткових вмістів зеренпошкоджених морозомнедозрілих (зелених), дрібних і щуплих зерен.

А.5 Сажкові зерна і пошкоджені клопом-черепашкою зерна визначають відповідно до вимог ГОСТ 30483.

Наважка масою 50г

Перше просіювання (30 с)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сито 1,0 мм х 20,0 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У сході:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохід (до мінеральної домішки)

 

– биті зерна;

 

 

– пророслі зерна;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– зернапошкоджені теплом;

 

 

 

У сході:

 

– зерна злакових культур;

 

 

 

– мінеральна домішка;

 

– зернапоїдені шкідниками;

 

 

 

– органічна домішка;

 

– зерна з забарвленим зародком;

 

 

 

– шкідлива домішка;

 

– зернапошкоджені морозом;

 

 

 

– зіпсовані зерна

 

– недозрілі(зеленізерна

Друге просіювання (30 с)

сито 2,0 мм х 20,0 мм

Прохід (дрібні та щуплі зерна)

ДОДАТОК Б(обовязковий)

ВИЗНАЧАННЯ ФУЗАРІОЗНИХ ЗЕРЕН ПШЕНИЦІ.

Б.1 Засоби та допоміжні пристрої:

Ваги лабораторні 3-го класу точності з найбільшою межею зважування кг – згідно з ГОСТ

Лупа зі збільшенням 4,5 - згідно з ГОСТ 25706.

Дошка лабораторна згідно з чинним нормативним документом.Скальпель або лезо бритви згідно з чинним нормативним документомСовок згідно з чинним нормативним документом.

Чашка для наважки – згідно з чинним нормативним документом.

Б.2 Відбирання проб

Від партії пшениці відбирають проби згідно з ГОСТ 13586.3. З відібраних точкових проб складають середню пробу масою не менше ніж кгІз середньої пробизвільненої від крупноїсміттє-вої домішкивиділяють одну наважку масою (50,0 ±0,1) г.

Б.3 Визначання

Із наважки масою (50,0 ±0,1 ) г за хорошого освітлення виділяють зерна з ознаками фуза-ріозу (відповідно до додатка В). У разі виявлення сумнівних зеренякі можна віднести до знебарвлених III ступеня або рожевозабарвлених нефузаріознихза допомогою лупи визначають наявність міцелію і спородохій у зародку і борозенціа також роблять зріз зародка і встановлюють його колірЗерна відносять до фузаріозних за наявності сукупних ознак,зазначених у додатку ВФузаріозні зерна зважують із точністю до 0,01 г.

Б.4 Опрацювання результатів

Вміст фузаріозних зерен виражають у відсоткахдля чого сумарну масу виявлених фузаріозних зерен у наважці 50 г множать на 2. Якщо третій десятковий знак дорівнює цифрі « 5» або більшето другий збільшують на одиницю.

Б.5 Контролювання результатів

Розбіжність між результатами контрольних визначань не має перевищувати таких допустимих величин:

 

Вміст фузаріозних зерен, %

Допустимі розбіжності

 

законтрольнихвизначань, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 0,30

включ.

 

0,15

 

Понад 0,30

до 0,60 включ.

0,25

 

»

0,60

»

1,00

»

0,35

 

»

1,00

»

3,00

»

0,55

 

»

3,00

»

6,00

»

0,85

 

»

6,00

»

10,00

»

1,25

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК В(обовязковий)

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНІХ ОЗНАК УРАЖЕНОГО ФУЗАРІОЗОМЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТА ЗНЕБАРВЛЕНОГО

І РОЖЕВО ЗАБАРВЛЕНОГО НЕ ФУЗАРІОЗНОГО ЗЕРНА

 

Ознака

Фузаріозне зерно

Знебарвленезерно

Рожевозабарвлене

 

(III ступінь)

нефузаріознезерно

 

 

 

 

Зовнішній

Зернобілуватекрейдянеізповною

Зерно кремово-біле з част-

Нафонінормально забарвлених

 

вигляд зерна

втратоюблискуНаокремих зернах

ковоюабоповноювтратою

оболонокєіплямирожево-черво-

 

 

спостерігаютьсяплямирожево-

блиску

нихвідтінківнавсійповерхнізер-

 

 

малинового або кремово-рожевого

 

напереважно біля зародкащо не

 

 

кольору

 

вдається зіскребтиЗерно має

 

 

 

 

нормальнийблиск

 

Структура

Ендоспермрихлийкришитьсяіз

Ендоспермзаструктурою

Ендосперм заскловидністюне

 

зерна

борошнистою консистенцієюЗа

близький до нормально

відрізняєтьсявід ендосперму

 

 

пізнього фузаріозу– відборош-

забарвленого зерна

нормально забарвленого зерна

 

 

нистого до частково склоподібного

 

 

 

Форма і напов-

Більшістьзерензморщеніщуплі.

Невідрізняєтьсявіднор-

Невідрізняєтьсявіднормально

 

неність

Маютьзагостренібокиідобре

мальнозабарвленого

забарвленого зернаРожево-за-

 

 

вдавленуборозенкуУ разі пізньо-

зернаНа спинці зерна

барвленаоболонкащільно при-

 

 

го фузаріозу заформоюборозенки

оболонкаможебутидещо

лягає до ендосперму

 

 

тарозміром зернаблизькідо нор-

зморщена

 

 

 

мальногоінодіздутіізвідлуще-

 

 

 

 

ною оболонкою

 

 

 

Наявність

Зародок нежиттєздатнийна зрізі

Зародокжиттєздатний,

Зародокжиттєздатнийна зрізі

 

грибковоїін-

має чорнийколірНазародкуів

на зрізі блідо-жовтого

блідо-жовтого кольоруНа зарод-

 

фекціїіжит-

борозенціє міцелійгриба

кольоруНа зародку і в

ку і в борозенцінемаєміцелію

 

тєздатність

 

борозенцінемаєміцелію

і спородохій гриба

 

зародка

 

і спородохій гриба

 

ДОДАТОК Г(довідковий)

ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ ПШЕНИЦІ ІЗ ЗАБАРВЛЕНИМ ЗАРОДКОМ

 

Ознаки потемніння оболонки пшениці в ділянці

 

зародка:

 

1

– мінімальна площа й інтенсивність потем-

1

2

ніння в ділянці зародку (вигляд зверху);

2

– мінімальна ступінь охоплювання опері-

 

 

зувальною стрічкою через боковину зер-

 

 

на (товщина й інтенсивність потемніння

 

 

стрічки не має значення);

 

3

– мінімально необхідний ступінь потемнін-

 

 

ня стрічкищо охоплює зернівку (площа

3

 

покриття стрічки не має значення).

Зерно відносять до зерна із забарвленим зарод-ком лише за одночасної наявності ознаки з ознакою або з ознакою 3, що є обовязковими.

ДОДАТОК Д(довідковий)

ПЕРЕЛІК ТОКСИЧНОГО ТА ШКІДЛИВОГО НАСІННЯ РОСЛИН

 

Ботанічна назва

Загальноприйнята назва

Загальноприйнята назва

 

українськоюмовою

англійською мовою

 

 

 

Токсичне насіння

 

 

 

Acroptilon repens (L.) DC.

Гірчак повзучий

Hardheads, Russian Knapweed

 

Agrostemma githago L.

Кукіль звичайний

Corn-cockle

 

Conium maculatum L.

Болиголов плямистий

Spotted hemlock

 

Coronilla varia L.

Вязіль різнокольоровий

Coronilla, Crown vetch

 

Crotalaria spp.

Кроталярія

Crotalaria

 

Datura fastuosa L.

Дурман індійський

Downy thorn-apple, hoary thorn-apple

 

Datura stramonium L.

Дурман звичайний

Stramony, Thorn apple

 

Heliotropium lasiocarpum Fisher et

Геліотроп опушеноплідний

Heliotrope

 

C. A. Meyer

 

 

 

Lolium temulentum L.

Пажитниця пянка

Darnel

 

Ricinus communis L.

Рицина звичайна

Castor-oil plant

 

Sophora alopecuroides L.

Софора лисохвоста

Stagger bush, Russian centaury

 

Sophora pachycarpa Schrank ex

Софора товстоплідна

Siberian Pachycarpa

 

C. A. Meyer

 

 

 

Thermopsis montana

Термопсис гірський

Buffalo pen

 

Thermopsis lanceolata R. Br. in Aiton

Термопсис ланцетоподібниймишатник

False Lupin, Golden Banner

 

Trichodesma incanum

Триходесма сива

 

 

Шкідливе насіння

 

 

 

Allium sativum L.

Часник

Garlic

 

Cephalaria syriaca (L.) Roemer et

Ворсянкацефалярія сірійська

Teasel

 

Shultes

 

 

 

Melampyrum arvense L.

Марянник польовий

Cow-cockle

 

Melilotus spp.

Донник

Melilot,Sweet clover

 

Sorghum halepense (L.) Pers.

Сорго алепське

Johnson grass

 

Trigonella foenum-graecum L.

Пажитник сінний

Fenugreek

ДОДАТОК Е(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

МБТ и СН № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоровя

СРСР 01.08.89

2ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дозиконцентраціїкількості та рівні вмісту пести-цидів у сільськогосподарській сировиніхарчових продуктахповітрі робочої зониатмосферному повітріводі водоймищґрунтізатверджені постановою Головного санітарного лікаря України від

20.09.2001, № 137

3ГН 6.6.1.1-130-2006 Державні гігієнічні нормативи Допустимі рівні вмісту радіонуклідів

137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді”, затверджені Міністерством охорони здоровя

України від 03.05.2006, № 256

МР 2273-80 Методические рекомендации по обнаружениюидентификации и определению содержания афлатоксинов в пищевых продуктах (Методичні рекомендації з виявленняідентифікації та визначання вмісту афлатоксинів у харчових продуктах),затверджені Міністерством охорони здоровя СРСР 10.12.80, № 2273

МР № 4082-86 Методические рекомендации по обнаружениюидентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэф-фективной жидкостной хроматографии (Методичні рекомендації з виявленняідентифікації і визна-чання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині і харчових продуктах за допомогою високоефек-тивної рідинної хроматографії), затверджені Міністерством охорони здоровя СРСР 20.03.86, № 4082

МР 2964-84 Методические рекомендации по обнаружениюидентификации и определению содержания зеараленона в пищевых продуктах (Методичні рекомендації з виявленняідентифікації та визначання вмісту зеараленону в харчових продуктах), затверджені Міністерством охорони здо-

ровя СРСР 23.01.84, № 2964 7 МУ 3184-85 Методические указания по обнаружению,идентификации и определению Т-2

токсина в пищевых продуктах, (Методичні вказівки з виявленняідентифікації та визначання Т-2токсину в харчових продуктах), затверджені Міністерством охорони здоровя СРСР 29.12.84,

№ 3184 8 МУ 3940-84 Методические указания по обнаружениюидентификации и определению со-

держания дезоксиниваленона (вомитоксинав зерне и зернопродуктах (Методичні вказівки з виявленняідентифікації і визначання вмісту дезоксиніваленону (вомітоксинув зерні та зернопродуктах), затверджені Міністерством охорони здоровя СРСР 26.10.85, № 3940

МУ 5177-90 Методические указания по обнаружениюидентификации и определению содер-жания дезоксиниваленона (вомитоксинаи зеараленона в зерне и зернопродуктах (Методичні вказів-ки з виявленняідентифікації і визначання вмісту дезоксиніваленону (вомітоксината зеараленону в зерні та зернопродуктах), затверджені Міністерством охорони здоровя СРСР 01.06.90, № 5177

10 МУ 5778-91 Методические указания «Определение в пищевых продуктах стронция-90»(Методичні вказівки «Визначання у харчових продуктах стронцію-90»), затверджені Міністерством охорони здоровя СРСР 04.01.91, № 5778

11 МУ 5779-91 Методические указания «Определение в пищевых продуктах цезия-137»(Методичні вказівки «Визначання у харчових продуктах цезію-137»), затверджені Міністерством охорони здоровя СРСР 04.01.91, № 5779

12 ДСП 201-97 Державні санітарні правила «Охорона атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)», затверджені Міністерством охорони здо-

ровя України 09.07.97, 201 13 Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хране-

нию и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР (Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах зі зберігання і переробки зерна Міністерства хлібопродуктів СРСР), затверджені Міністерством хлібопродуктів СРСР 18.04.88, № 99

14 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць), затверджені Міністерством охорони здоровя СРСР від 05.08.88

15 МР 4.4.4.-108-2004 Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені наказом Міністерства охорони здоровя України від 02.07.2004, № 329

16 «Инструкция по хранению зернамаслосемянмуки и крупы» № 9-7-88,затверджена Мінхлібопродуктів СРСР 24.06.88, № 185.

Код УКНД: 67.060

Ключові словабезпечність зберіганнякласиприйманняпшениця мякапшениця твердатранспортуванняякість

Наши адреса и местоположение:

loading map...
Что бы увидеть местоположение объекта, нажмите на его названии.

У Вас есть вопросы? Тогда напишите нам!

Почта :
Тема:
Сообщение:
Если к трем прибавить двадцать семь сколько будет?
The website is devoted to sale of smm of services, here you can buy facebook post likes and buy instagram likes - instant  we also have an opportunity to buy youtube views   from real people